Dostępność

Fundacja Nobiscum nie jest podmiotem publicznym, realizuje jednak zlecone zadania z wykorzystaniem środków publicznych. Także dlatego, ale przede wszystkim z myślą o naszych odbiorcach ze szczególnymi potrzebami, dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić dostępność fundacyjnych działań w jak najszerszym zakresie.

Deklaracja dostępności

Wstęp

Fundacja Nobiscum zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego dostępnego pod adresem: https://sygnalszum.pl/

Data publikacji strony internetowej: 15.12.2019 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 1.01.2022 r.

Oświadczenie sporządzono dnia 1.01.2022.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez fundację.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Częściowa dostępność wynika z niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

– część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,

– zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości,

– część plików nie jest dostępna cyfrowo,

– na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://rpo.gov.pl

Informacja dla użytkowników z niepełnosprawnościami

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.

TAB – przejście do kolejnego elementu

SHIFT + TAB – przejście do poprzedniego elementu

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. W całym serwisie włączyć można tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących. Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Zmiana rozmiaru strony:

Zmiana rozmiaru strony jest możliwa poprzez dedykowany panel ustawień dostępności oznaczony ikoną po prawej stronie widocznego ekranu lub poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.

Przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony. Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

Firefox, Chrome, Internet Explorer:

[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok

[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

Opera:

[SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok

[SHIFT] oraz [-] aby pomniejszyć widok.

Dostępność strony internetowej

Dokładamy wszelkich starań, aby każda osoba korzystająca z naszego serwisu internetowego, miała dogodny dostęp do zamieszczonych w nim informacji i materiałów multimedialnych.

Osoby niesłyszące i słabosłyszące

Do wszystkich materiałów wideo dodajemy napisy.

Osoby niewidome i słabowidzące

Wiele stron serwisu posiada strukturę nagłówkową, która umożliwia szybkie przejrzenie strony bez konieczności czytania jej całej treści. Zadbaliśmy o wysoki kontrast treści oraz o to, aby nawet przy dużym powiększeniu widoku wszystkie funkcje i informacje były nadal dostępne. Możliwa jest zmiana rozmiaru czcionki oraz włączenie czcionki o zwiększonej czytelności.

Do aktualnych materiałów graficznych, zdjęć zamieszczane są teksty alternatywne.

Osoby, które nie korzystają z myszki

Większość informacji i funkcjonalności serwisu jest dostępnych za pomocą samej klawiatury.

Dostępność architektoniczna

Fundacja Nobiscum pod adresem rejestrowym nie prowadzi działalności wymagającej zapewnienia dostępności osobom trzecim. W zakresie realizacji poszczególnych działań, w tym organizacji wydarzeń, współpracujemy z podmiotami, których siedziby spełniają określone ustawowo wymogi dotyczące dostępności architektonicznej.

Dane kontaktowe w sprawie dostępności

W przypadku problemu z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z koordynatorem do spraw dostępności Fundacji Nobiscum

Piotr Dąbrowski dostepnosc@fundacjanobiscum.eu +48 574 188 454

Na podany adres email można kierować także wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać prośby o zapewnienie dostępności.